Ochrana osobných údajov

Spracovateľ osobných údajov

Spoločnosť G&R FACILITY s.r.o., IČO: 51 018 080, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka je spracovateľom osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť G&R FACILITY s.r.o., IČO: 51 018 080, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Dôvod spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe vybavenia Vami zaslanej správy prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: https://www.webify.sk/. Pod vybavením správy sa rozumie spracovanie vašich dotazov, požiadaviek a následné odpovedanie naň. Spoločnosť G&R FACILITY s.r.o. sa zaväzuje, že vaše poskytnuté údaje nebudú za žiadnych okolností postúpené tretím stranám.

Práva na aktualizáciu a informáciu o svojich osobných údajoch

Dotknutá osoba má právo na:

  • Aktualizáciu svojich osobných údajov
  • Výmaz svojich osobných údajov
  • Námietku voči spracovaniu osobných údajov
  • Podanie sťažnosti v súvislosti zo spracovaním svojich osobných údajov

O akúkoľvek zmenu, výmaz alebo aktualizáciu vašich osobných údajov môžete požiadať prostredníctvom e-mailovej žiadosti zaslanej na e-mail adresu: kontakt@webify.sk

Spracovateľ je povinný po doručení e-mailovej žiadosti bezodkladne osobné údaje aktualizovať alebo vymazať.

Máte otázku?